Algemene voorwaarden Khoworks coaching

Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.1    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die verricht worden door Khoworks. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 2: Offertes en aanbiedingen

2.1    Alle offertes en aanbiedingen van Khoworks zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.

2.2    Indien Khoworks niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Khoworks in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 3: Aanmelding & coachcontract

3.1    Naar aanleiding van het intakegesprek ontvangt de coachee een coachcontract, welke ondertekend dient te worden voor aanvang van het coachtraject. Het coachcontract bevat alle afspraken met betrekking tot het specifieke coachtraject en –contact.

3.2    Khoworks kan ervoor kiezen om de afspraken per mail te bevestigen, waarbij coachee akkoord gaat door de betreffende mail te bevestigend te beantwoorden.                 

 

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

4.1    De coachee zal eerlijk en open bijdragen aan de gesprekken en zich inzetten. De coachee neemt de verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit over diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die de coach en de coachee gezamenlijk doorbrengen als daarna. Verder zal de coachee naar de sessies komen op de afgesproken tijd en plaats, waar nodig aantekeningen maken en zich houden aan de eventuele afspraken die in het coachcontract en tijdens de sessies worden gemaakt.

4.2    Khoworks heeft een inspanningsverplichting en zet al haar professionaliteit in om de coachee zo goed mogelijk te coachen. Khoworks heeft echter geen resultaatverplichting, wat betekent dat de coachee zelf verantwoordelijk is voor het resultaat.

 

Artikel 5: Afmelding & annulering

5.1    Een coachsessie kan tot 48 uur voor aanvang kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Afmelden of verplaatsen kan zowel telefonisch als via mail. Afmeldingen na 48 uur voor aanvang, worden in rekening gebracht of (indien de betaling reeds is gedaan) geteld als een sessie dat heeft plaatsgevonden.

5.2    In het individuele coachcontract worden afspraken vastgelegd omtrent betaling/annulering van het coachcontact.

 

Artikel 6: Betaling

6.1    Betaling dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, te geschieden binnen 14 dagen naar factuurdatum, onder vermelding van het factuurnummer. De betaling dient te worden gedaan op het rekeningnummer wat vermeld staat op de factuur, ten behoeve van Khoworks.

6.2    In geval van betalingsverzuim door de coachee kan Khoworks de werkzaamheden met onmiddellijke ingang staken of opschorten.

6.3    Indien de betaling niet gedaan is na een betalingsherinnering, zal een incassoprocedure worden gestart, waarvan de kosten worden doorberekend aan coachee.

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1    Khoworks is niet verantwoordelijk voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de coachee aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Khoworks.

 

Artikel 8: Geheimhouding

8.1    Khoworks en coachee zijn beiden verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben verkregen, tenzij dit in overleg anders wordt vastgesteld.